VSBfonds - kunst & cultuur / mens & maatschappij

VSBfonds is één van de grotere vermogensfondsen dat projecten ondersteund binnen de domeinen kunst & cultuur en mens & maatschappij. Heeft uw organisatie een cultureel of maatschappelijk project gepland? Mogelijk komt het project dan in aanmerking voor een bijdrage vanuit VSBfonds.

Algemene informatie VSBfonds

VSBfonds streeft naar een situatie waarin iedereen actief mee kan doen in de maatschappij. Om dit doel te bereiken ondersteunt VSBfonds projecten waarmee het actief burgerschap wordt versterkt en projecten waarmee nieuwe verbindingen worden gelegd, zowel tussen individuen als binnen de culturele en maatschappelijke infrastructuur. VSBfonds hanteert twee werkgebieden: Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij.

 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet in ieder geval worden voldaan aan de onderstaande criteria:

 • Het project of projectonderdeel waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, moet door een Nederlandse organisatie, in Nederland worden georganiseerd en uitgevoerd.
 • Alleen projecten van private rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) worden ondersteund. Projecten van individuen zijn uitgesloten. Stichtingen en verenigingen in oprichting kunnen wel een aanvraag indienen.
 • Projecten met een religieuze of politieke doelstelling zijn uitgesloten.
 • Er moet sprake zijn van een projectmatige aanpak; dit houdt onder andere in dat er sprake is van een begin en een eind. Fondsenwerving Nederland heeft veel ervaring met het vormen van projecten en het opstellen van projectplannen en kan u daarbij ondersteunen.
 • De aanvraag moet minimaal 4 maanden voor de start van het project bij VSBfonds zijn ingediend. Overigens geldt deze behandeltermijn voor de meeste fondsen.

Daarnaast gelden voor de twee werkgebieden aanvullende criteria. Daar leest u hieronder meer over.

Culturele en kunstzinnige projecten

Via kunst en cultuur leren mensen op een andere manier naar zichzelf en naar anderen kijken. De bewustwording en de kijk op de maatschappij wordt verbreed. Kunst en cultuur heeft daarmee een bepaald maatschappelijke effect. VSBfonds focust binnen dit domein op de projecten waarbij de focus ligt op het publieksbereik en waarbij er iets teweeg wordt gebracht bij de deelnemers. Bij kunstprojecten moet het project een directe verbinding tussen kunst en de bezoeker realiseren. 

 

VSBfonds hanteert de volgende criteria voor culturele en kunstzinnige projecten:

 • Het project is vanuit een maatschappelijk belang  of bewustzijn ontstaan;
 • De aanvrager kan uitleggen waarom en voor we het project wordt uitgevoerd;
 • De doelgroep is betrokken bij de ontwikkeling van het project;
 • Er is nagedacht over de wijze waarop  iedereen in de samenleving zich welkom voelt en dit blijkt bijvoorbeeld uit de fysieke toegankelijkheid en de doelgroepbenadering;
 • Het project heeft impact op de doelgroep, bijvoorbeeld een vergroot inzicht of bewustwording.

Maatschappelijke projecten

VSBfonds wil dat iedereen in Nederland actief kan meedoen in de maatschappij. Dit betekent dat mensen deel kunnen uitmaken van een groter geheel en daarbinnen zichzelf kunnen ontwikkelen en naar vermogen een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij als geheel. Actief burgerschap houdt volgens VSBfonds in dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. VSBfonds gelooft ook dat sterke wijken en buurten ertoe leiden dat er een gevoel van saamhorigheid en solidariteit ontstaat.

 

De volgende criteria vindt VSBfonds van belang bij maatschappelijke projecten

 • Het project sluit aan op de behoeften van de doelgroep en/of de omgeving;
 • Het project past goed binnen de leefwereld van de doelgroep;
 • Zowel tijdens de ontwikkeling als de uitvoering van het project is de doelgroep betrokken;
 • De effecten van het project kunnen worden gemeten en de aanvrager geeft aan op welke wijze dit gebeurt;
 • Er wordt een duurzaam effect nagestreefd met het project, dat ook na afloop van het project merkbaar is. 

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het werven van fondsen voor culturele en maatschappelijke projecten. Wij hebben zeer veel ervaring met aanvraagtrajecten en verantwoordingstrajecten via VSBfonds. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag. 

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.