Oranje Fonds - fonds voor sociale initiatieven

Het Oranje Fonds is een fonds voor sociale initiatieven van non-profit organisaties. Niet zomaar een sociaal fonds – daar zijn er immers meer van in Nederland (zie ons overzicht) – maar het grootste fonds binnen het sociaal domein in ons land. Het tegengaan van uitsluiting en het vergroten van de participatiemogelijkheden voor alle mensen in Nederland zijn de hoofddoelstellingen van Oranje Fonds. Naast het verstrekken van financiële ondersteuning kan Oranje Fonds ook ondersteuning bieden in de vorm van kennis.

Financiële ondersteuning vanuit Oranje Fonds voor “reguliere projecten”

Het fonds ondersteunt projecten die verbindingen en sociale participatie bevorderen. Dit is hetgeen Oranje Fonds al vele jaren doet en naar verwachting zal deze traditionele ondersteuning ook de komende jaren blijven bestaan. Zowel kleine als grote projecten worden ondersteund en de hoogte van de bijdrage loopt ook uiteen; van € 5.000 voor kleinschalige buurtinitiatieven tot wel € 100.000 voor grote projecten met een landelijke uitstraling. 

 

Belangrijkste voorwaarden en selectiecriteria Oranje Fonds

Niet ieder project komt in aanmerking voor een bijdrage van Oranje Fonds. Het fonds selecteert aanvragen op basis van verschillende criteria. Van belang zijn onder andere:

 • De mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van Oranje Fonds en de kwaliteit van de aanvraag;
 • De competenties van de aanvragende organisatie/het projectteam;
 • Aansluiting op de behoefte vanuit de doelgroep in het werkgebied: als er veel vergelijkbare initiatieven in hetzelfde gebied worden uitgevoerd dan kan dat een reden zijn om een project niet te ondersteunen.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Oranje Fonds vergoedt geen kosten die vooraf zijn gemaakt. Er kan alleen financiering vooraf worden aangevraagd;
 • Alleen officiële stichtingen en verenigingen kunnen een bijdrage voor apparatuur, inventaris of gebouwen (‘investeringskosten’) ontvangen;
 • Het Oranje Fonds is terughoudend met bijdragen voor goederen en inrichtingskosten aan professionele organisaties. We vinden dat deze horen tot de normale bedrijfsvoering en exploitatie van deze organisaties. Voor vrijwilligersorganisaties geldt deze regel minder.

De volgende projecten/activiteiten worden niet ondersteund:

 • Kortdurende en eendaagse activiteiten;
 • Activiteiten die plaatsvinden buiten het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Projecten die (mede) gericht zijn op religieuze doelstellingen;
 • Bijdragen voor individuen (enkel projecten worden ondersteund);
 • Projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur (zie daarvoor de andere cultuurfondsen);
 • Projecten gericht op het milieu;
 • Activiteiten die puur zijn gericht op bevordering van sport & spel;
 • Aankoop of nieuwbouw van huisvesting;
 • Normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke).

Specifieke programma’s Oranje Fonds

Naast het hierboven vermelde doorlopende programma voor traditionele projecten, wil Oranje Fonds ook een aanjaagfunctie vervullen door:

 • Ontwikkeling en vernieuwing te stimuleren;
 • Uitvoerend werk op gang te helpen of een “professionalisatieslag” mogelijk te maken, in de zin van het verbeteren van de kwaliteit van projecten. Toelichting: de inzet van vrijwilligers blijft daarbij belangrijk;
 • Het voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Dit bereikt Oranje Fonds door specifieke programma’s open te stellen voor bepaalde doelgroepen of die volgens Oranje Fonds extra aandacht nodig hebben, of voor projecttypen waaraan veel behoefte bestaat is in de maatschappij. Op dit moment zijn de volgende specifieke programma’s opengesteld:

 

Appeltjes van Oranje 2019 (jaarlijkse prijs)

Het programma ‘Appeltjes van Oranje’ is een prijs voor succesvolle sociale initiatieven waarmee de betrokkenheid/participatie van mensen bij de Nederlandse samenleving wordt vergroot. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Oranje Fonds. Winnaars ontvangen een bronzen beeldje dat is gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag van € 15.000,-. Jaarlijks reikt Koningin Máxima de Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde.

 

Meer Kansen voor Jongeren

In Nederland leven ruim 2,3 miljoen jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 27 jaar. De meeste van deze jongeren redden zichzelf prima, maar ongeveer 15 % heeft te maken met problemen, vaak op een of meerdere leefdomeinen (werk/school, financiën, wonen, zorg, etc.), waardoor zijn kwetsbaar zijn. Het programma Meer Kansen voor Jongeren is een driejarig programma waarmee Oranje Fonds organisaties ondersteunt die met hun project(en) zich inzetten voor kwetsbare jongeren. De projecten die worden ondersteund moeten bijdrage aan het oplossen van problemen binnen meerdere leefdomeinen. Daarbij kan gedacht worden aan het behalen van een startkwalificatie, maar ook het oplossen van schuldenproblematiek, meedoen in de samenleving en het ontwikkelen van social skils. 

 

Vrijwillige Zorg in het Gezin

De rol van vrijwilligers, waaronder mantelzorgers, en de verhouding tussen deze vrijwillige inzet en de professionele zorg wordt steeds relevanter. Met name omdat de zorg voor jeugd sterk aan verandering onderhevig is. Het is daarom belangrijk dat er wordt samengewerkt en dat daarbij een passend vrijwilligersbeleid wordt opgezet. Oranje Fonds legt de focus op kinderen en hun gezinnen en wil via dit programma een bijdrage leveren aan het realiseren van een kwalitatief goed en passend aanbod van vrijwillige zorg in aanvulling op de professionele zorg voor de jeugd van professionele zorgverleners.Projecten die een aanvulling zijn op dit professionele aanbod kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het programma Vrijwilliger Zorg in het Gezin. Op die manier versterkt het Oranje Fonds initiatieven voor een kwetsbare groep kinderen en jongeren. Kennisdeling neemt een centrale rol in binnen dit programma; deelnemers kunnen van elkaar leren en van de gemeenschappelijke ervaringen die zijn opgedaan.

Afgeronde programma's (aanvragen kan d.m.v. reguliere aanvraag)

De afgelopen jaren heeft Oranje Fonds onder andere de volgende programma’s uitgevoerd die momenteel zijn afgerond. Nieuwe projecten die hierop aansluiten kunnen via een reguliere aanvraag bij Oranje Fonds mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage, ondanks het feit dat het specifieke programma reeds is afgerond.

 

Initiatieven voor Vluchtelingen

Oranje Fonds richt zich op initiatieven die de sociale samenhang in Nederland vergroten. Het fonds richt zich op de samenleving als geheel; op alle mensen in Nederland, waaronder ook vluchtelingen en statushouders. De afgelopen jaren zijn via het programma ‘Initiatieven voor Vluchtelingen’ diverse vluchtelingenprojecten financieel ondersteund. Oranje Fonds verstrekt bijdrages voor de kosten van de opstart, de verdere doorontwikkeling of voor de uitbreiding van initiatieven. Voorbeelden zijn initiatieven die vluchtelingen ondersteunen in bij het verwerven van taalvaardigheden, (studie)loopbaanbegeleiding t.b.v. het vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding en het faciliteren van contactmomenten met buurtgenoten.

Hoewel het op dit moment niet meer mogelijk is om via dit afgeronde programma een bijdrage aan te vragen voor een vluchtelingeninitiatief, kan er nog steeds een reguliere aanvraag worden ingediend voor dit type projecten. 

 

Kracht van Sport

Sportparticipatie meer een meerledig doel. Naast het bevorderen van de gezondheid is sport ook ook een sterk instrument om sociale activatie te bevorderen en de mentale weerbaarheid te vergroten. Mensen komen met elkaar in contact en krijgen meer zelfvertrouwen. Het programma Kracht van Sport, dat in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport werd uitgevoerd, is de lokale samenwerking tussen sport-, zorg- en welzijnsaanbieders bevorderd en aangejaagd. Via Kracht van Sport zijn twintig sociale sportinitiatieven ondersteund, niet enkel financieel maar ook door middel van het inzetten van netwerken en het beschikbaar stellen van expertise. 

 

Taalontmoetingen

Mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen kunnen niet optimaal meedoen in de maatschappij. Naast de grote praktische problemen die daardoor ontstaan, hebben mensen vaak ook sociale problemen. Praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, of het geven van uitleg, kan vaak ook een belangrijke sociale functie vervullen aangezien men contact heeft met de medemens. Het Oranje Fonds heeft de afgelopen jaren zo’n 25 organisaties ondersteund die taalontmoetingen organiseerden en faciliteerden. 

 

Hoewel deze programma’s zijn afgerond is het nog steeds mogelijk om een financiële ondersteuning aan te vragen als zijnde regulier project.

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het werven van fondsen voor sociale en maatschappelijke projecten. Wij hebben zeer veel ervaring met het verzorgen van fondsenwervingstrajecten, waaronder ook het aanvragen van bijdrages bij Oranje Fonds. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.