Prins Bernhard Cultuurfonds - cultuur en natuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een vermogensfonds dat financiële ondersteuning verleent aan projecten op het gebied van natuur, cultuur en wetenschap in Nederland. Jaarlijks worden meer dan 3500 projecten ondersteund vanuit het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds, de 12 provinciale afdelingen en vanuit Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. Daarmee is Prins Bernhard Cultuurfonds ook één van de grotere vermogensfondsen van Nederland.

Prioriteit hebben projecten die gericht zijn op:

 • het behoud en het toegankelijk houden van cultuur en natuur;
 • het bestuderen en beschrijven van de geschiedenis van de Nederlandse cultuur; of
 • het bereiken van mensen, meedoen aan cultuur en natuur in al haar vormen.

Ondersteund worden de volgende soorten projecten:

 • Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media;
 • Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia;
 • Tentoonstellingen en podiumproducties;
 • Festivals en concoursen;
 • Educatieve projecten;
 • Investeringen, aankopen en opdrachten;
 • Restauraties.

Belangrijkste voorwaarden

Prins Bernhard Cultuurfonds hanteert de volgende voorwaarden voor ieder projecttype:

 • Het fonds steunt alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk. Overheidsinstellingen of instellingen die een overheidstaak uitvoeren, zoals onderwijsinstellingen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking, evenmin als organisaties die fondsen werven voor derden.
 • Het fonds richt zich op projecten in Nederland. In het buitenland is het Cultuurfonds alleen actief als het bijzondere projecten betreft die gericht zijn op het behouden of beschrijven van Nederlands cultureel erfgoed.
 • Projecten moeten inhoudelijk bijzonder en kwalitatief goed zijn en direct aansluiten bij de doelstelling van het fonds.
 • Of een project bijzonder genoemd kan worden, hangt af van:
  • de inhoud;
  • hoe een project zich verhoudt tot de gebruikelijke activiteiten van een aanvrager en tot het werkveld;
  • of het project origineel en vernieuwend is;
  • of de aanvrager zich extra inspant om de juiste doelgroep te bereiken en
  • of het project uitzonderlijke kosten met zich meebrengt.
 • Bij de beoordeling is er extra aandacht voor projecten die zich richten op zelfwerkzaamheid (onbezoldigde arbeid op het werkterrein van het fonds), de deelname van amateurs of het bereiken van specifieke doelgroepen.
 • Niet in aanmerking voor een bijdrage komen:
  • reguliere projecten, of projecten waarvoor de aanvrager structurele ondersteuning krijgt;
  • projecten waarvan al met de uitvoering is begonnen of die op het moment van beoordeling in een vergevorderd stadium verkeren;
  • projecten met een overwegend sociaal-maatschappelijk, religieus of politiek karakter;
  • projecten met een fondsenwervend karakter;
  • prijsuitreikingen of prijzen die worden uitgereikt door andere organisaties dan het Cultuurfonds.

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het werven van fondsen voor culturele en maatschappelijke projecten. Wij hebben zeer veel ervaring met aanvraagtrajecten en verantwoordingstrajecten via Prins Bernhard Cultuurfonds. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.