Fonds voor Cultuurparticipatie - culturele projecten

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert projecten, zoals de naam van het fonds al aangeeft, waarmee het meedoen aan cultuur wordt gestimuleerd. Het fonds ondersteunt project binnen verschillende disciplines (cultuurvormen) in heel Nederland. Fonds draagt daarmee bij aan een open samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Cultuur is net als de maatschappij dynamisch. Door actieve cultuurparticipatie kunnen mensen vorm en betekenis geven aan de veranderende omgeving.

Het doel van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is het geven van een impuls aan cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur. Het fonds beschikt over diverse deelregelingen. Het fonds kan aan in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde rechtspersonen subsidie verstrekken voor activiteiten of projecten die naar haar oordeel een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van actieve participatie aan het culturele leven in het koninkrijk. Met het verstrekken van subsidies richt het bestuur zich op het ontwikkelen, stimuleren, spreiden of anderszins bevorderen van uitingen op het gebied van cultuurparticipatie en van cultuureducatie.

Deelregelingen van het Fonds Cultuurparticipatie

Het Fonds Cultuurparticipatie hanteert twee programmalijnen: cultuureducatie en cultuurparticipatie. De verschillende meerjarenregelingen en deelregelingen dragen bij aan cultuureducatie en/of cultuurparticipatie.

Meerjarige Subsidies 2021-2024

Met de Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021-2024 draagt het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) bij aan een kwalitatief hoogwaardig, eigentijds en pluriform aanbod van actieve cultuurparticipatie door de verstrekking van meerjarige subsidies aan landelijke talentontwikkelaars, kunstfestivals en erfgoedmanifestaties.

 

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie onderdelen op basis waarvan culturele instellingen zonder winstoogmerk een meerjarige subsidie voor de periode 2021-2014 kunnen aanvragen:

  • talentontwikkelaars;
  • kunstfestivals; en
  • erfgoedmanifestaties.

Meerjarenregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Het doel van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021-2024 is het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie mede door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector.

 

Uitsluitend culturele instellingen met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen moeten culturele instellingen een plan indienen in samenwerking met andere culturele instellingen en het onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs). De culturele instellingen en scholen zijn bovendien verplicht samen te werken met één of meerdere instellingen voor hoger onderwijs.

 

Subsidie kan worden aangevraagd voor het organiseren van het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie, mede door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Daarbij is er aandacht voor het vergroten van de kansengelijkheid voor leerlingen. De samenwerking is gestoeld op een onderwijskundige visie op cultuureducatie en dient de culturele ontwikkeling van het kind centraal te stellen.

Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021-2024

Met de Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021-2024, Samen werken aan cultuur voor iedereen stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein.

 

Hierbij streeft het Fonds naar een evenwichtige spreiding van middelen over regio’s, thema’s en doelgroepen. Daarmee draagt de regeling bij aan het vergroten van de zichtbaarheid en erkenning van actieve cultuurparticipatie alsook het bevorderen en duurzaam versterken daarvan.

 

De regeling kent verschillende zogeheten sporen waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Een aanvrager kan maximaal één aanvraag tegelijk indienen, en niet voor meerdere sporen tegelijkertijd. De drie sporen zijn:

  • spoor 1: De try-out;
  • spoor 2: Ontwikkeltrajecten;
  • spoor 3: Meerjarentrajecten.

Subsidie kan worden aangevraagd door een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde:

  • culturele instelling die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of professional uit het sociaal domein; of
  • een instelling uit het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een cultureel professional of een culturele instelling; of
  • een cultureel professional die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of professional uit het sociaal domein; of
  • een professional in het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een culturele instelling of een cultureel professional.

Zie deze pagina met uitgebreide informatie over de Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021-2024.

 

Op deze pagina leest u meer over andere grote vermogensfondsen waarmee Fondsenwerving Nederland contact heeft.

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het werven van fondsen voor culturele en maatschappelijke projecten. Wij hebben zeer veel ervaring met aanvraagtrajecten en verantwoordingstrajecten via Prins Bernhard Cultuurfonds. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.