Fonds 21 - kunst & cultuur / jongeren & maatschappij

Fonds 21 is landelijk opererend vermogensfonds dat projecten en activiteiten ondersteunt binnen de domeinen kunst & cultuur en jongeren & maatschappij. Het fonds ondersteunt onder andere projecten waarmee de sociaal-maatschappelijke kansen van jongeren worden vergroot.

 

Algemene informatie

Het fonds geeft steun voor projecten binnen een tweetal domeinen:

 • Kunst & Cultuur: (interdisciplinaire) projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie, wetenschap, muziek, theater, e-culture, design, mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur, nieuwe media en andere disciplines;
 • Jongeren & Maatschappij: projecten met een sociaal-maatschappelijk doel, ondernemerschap, alfabetisering, omgaan met geld en het stimuleren van jong talent.

Naast bovenstaande thema's heeft het fonds jaarlijks verschillende tijdelijke programmaregelingen waar projecten voor kunnen worden ingediend.

 

Voorwaarden die van toepassing zijn op alle projecttypen (algemeen):

 • De aanvrager is een Nederlandse rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, B.V. of N.V. zonder winstoogmerk. Van N.V.’s en B.V.’s komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning.
 • De aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project te worden ingediend.
 • Het project wordt grotendeels gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of de overzeese gebiedsdelen toegankelijk voor de samenleving.
 • Voor de financiering van het project is er een evenwichtige verdeling tussen bijdragen van overheid, bedrijfsleven en privaat en/of publiek geld.
 • Het project is gericht op publieksbereik en toegankelijkheid.
 • Het project heeft actualiteitswaarde, is relevant en heeft een zekere urgentie. Het is van aanvullend belang binnen het huidige aanbod.
 • De ondergrens voor een aanvraag bedraagt € 10.000 (minimaal aan te vragen bedrag).

Kunst & cultuur

 

Binnen het domein Kunst & Cultuur hanteert Fonds 21 vier verschillende thema's, namelijk 'Beeldende Kunsten & Vormgeving', 'Film, mediakunst & digitale cultuur', 'Podiumkunsten' en 'Literaire kunsten'.

 

Beeldende Kunsten & Vormgeving

Onder Beeldende Kunsten & Vormgeving vallen de disciplines beeldende kunst, (grafische) vormgeving, fotografie, mode, architectuur en interdisciplinaire projecten. Zowel projecten met eigentijdse als kunsthistorische onderwerpen komen in aanmerking.

 

Film, mediakunst & digitale cultuur

Bij Film, Mediakunst & Digitale Cultuur gaat het om kunst waarbij technologie onderdeel uitmaakt van het maakproces en de presentatie. Het omvat film, videokunst, installaties, internetkunst, websites/applicaties en interdisciplinaire projecten.

 

Podiumkunsten

Onder Podiumkunsten wordt verstaan: muziek, muziektheater, theater en dans, onder te verdelen in een veelheid aan genres, vormen en cross-overs.

 

Literaire kunsten

Literaire Kunsten zijn poëzie, spoken word en proza, zowel fictie als non-fictie.

 

Criteria voor projecten binnen het domein Kunst & Cultuur:

 • Het fonds ondersteunt alleen professionele kunsten: zowel de makers als uitvoerenden zijn professional. Het fonds ondersteunt geen amateurkunst.
 • Landelijke spreiding van projecten vinden we belangrijk. Projecten in regio’s in Nederland waar, in vergelijking met de Randstad, minder aanbod van kunst en cultuur is, heeft de aandacht van het fonds.
 • Dat geldt ook voor vernieuwende initiatieven of projecten die bijdragen aan vernieuwing van de sector.
 • In het voorstel wordt ondernemerschap getoond en wordt gestreefd naar zelfredzaamheid.
 • Uitsluitend niet-reguliere activiteiten van geregistreerde musea en culturele instellingen worden ondersteund.
 • Producties met een sociaal-maatschappelijk karakter kunnen ook passen binnen Jongeren & Maatschappij.
 • Aanvragen van individuele kunstenaars en eenmanszaken komen niet in aanmerking voor ondersteuning

Jongeren & maatschappij

Fonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Hiertoe steunen we innovatieve en activerende projecten met een positieve insteek, die de ontwikkelingskansen van jongeren tussen 12 en 30 jaar blijvend vergroten.

 

Criteria voor projecten binnen het domein Jongeren & Maatschappij:

 • Het project richt zich op jongeren tussen 12 en 30 jaar.
 • Het project past in een van de thema's: Geletterdheid/Mediawijsheid, Omgaan met geld of Ondernemen.
 • Het project is bij voorkeur ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep.
 • Participatie staat centraal: het project richt zich op deelname van jongeren die de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving kunnen verliezen.
 • Het project streeft emancipatie na; verbetering van maatschappelijke kansen en (economische) zelfredzaamheid van jongeren.
 • Het project innovatieve meerwaarde heeft voor de sector waarin het plaatsvindt en er aandacht is voor het delen van de kennis die wordt opgedaan;
 • Het project bij succes opgeschaald kan worden. Aan zulke opschaling kan Fonds 21 bijdragen;
 • De aanvrager ervaring heeft in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten;
 • Het project, als deze geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het onderwijs, aansluit op de behoefte van scholen;
 • Het projectplan aandacht besteedt aan diversiteit en inclusie.
 • Het fonds heeft ook belangstelling voor educatieprojecten die aansluiten bij een van de thema's. De volgende criteria spelen nadrukkelijk een rol bij de behandeling van educatieaanvragen:
  • de kwaliteit van de educatieve begeleiding is aantoonbaar;
  • er is een goede afstemming met scholen m.b.t. curricula en leerinhoud;
  • de inhoud en vorm van het project sluiten goed aan bij de belevingswereld van de beoogde doelgroep;
  • het Fonds heeft aandacht voor projecten waarbij een jonge doelgroep wordt betrokken om leeftijdgenoten te bereiken (peer educatie);
  • we staan open voor projecten van externe aanbieders in het onderwijs, onderwijsinstellingen zelf kunnen geen aanvraag indienen.

Benieuwd wat Fondsenwerving Nederland voor u kan betekenen?

Fondsenwerving Nederland is gespecialiseerd in het werven van fondsen voor culturele en maatschappelijke projecten. Wij hebben veel ervaring met aanvraagtrajecten en verantwoordingstrajecten via Fonds 21. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scan en we gaan direct voor u aan de slag.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.