Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021-2024

Met deze nieuwe regeling stimuleert het fonds het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. Hierbij streeft het fonds naar een evenwichtige spreiding van middelen over regio’s, thema’s en doelgroepen. Daarmee draagt de regeling bij aan het vergroten van de zichtbaarheid en erkenning van actieve cultuurparticipatie alsook het bevorderen en duurzaam versterken daarvan.

 

De regeling kent verschillende zogeheten sporen waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Een aanvrager kan maximaal één aanvraag tegelijk indienen, en niet voor meerdere sporen tegelijkertijd. De drie sporen zijn:

 • spoor 1: De try-out;
 • spoor 2: Ontwikkeltrajecten;
 • spoor 3: Meerjarentrajecten.

Subsidie kan worden aangevraagd door een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde:

 • culturele instelling die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of professional uit het sociaal domein; of
 • een instelling uit het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een cultureel professional of een culturele instelling; of
 • een cultureel professional die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of professional uit het sociaal domein; of
 • een professional in het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een culturele instelling of een cultureel professional.

Spoor 1: De try-out

Binnen spoor 1 richt de aanvrager zich in het bijzonder op een vernieuwende activiteit vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein. De activiteit heeft een artistiek inhoudelijke invulling met als doel om drempels ten aanzien van actieve cultuurparticipatie weg te nemen. De aanvraag betreft een onderzoek, experiment of proefsituatie waarbij concrete activiteiten met een doelgroep plaatsvinden.

 

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale voor subsidie in aanmerking komende kosten en minimaal € 2500 en maximaal € 25.000 per aanvraag. Het subsidieplafond bedraagt € 500.000 per indieningstermijn. Van dit subsidieplafond is jaarlijks € 75.000 bestemd voor laagdrempelig aanvragen en beoordelen.

 

Aanvragen in het kader van spoor 1 kunnen worden ingediend van:

 • 15 september 2020 tot en met 14 september 2021;
 • 1 januari 2022 tot en met 14 september 2022;
 • 1 januari 2023 tot en met 14 september 2023;
 • 1 januari 2024 tot en met 17 september 2024.

Een aanvrager kan maximaal één aanvraag per indieningstermijn gehonoreerd krijgen.

Spoor 2: Ontwikkeltrajecten

Binnen spoor 2 richt de aanvrager zich in het bijzonder op een vernieuwende activiteit, vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein, met als doel om drempels ten aanzien van actieve cultuurparticipatie weg te nemen. De aanvraag betreft een ontwikkeltraject, waarin leren en verbeteren centraal staat, dat achtereenvolgens minimaal twee van de volgende fasen doorloopt: ontwerp, uitvoering, evaluatie, doorontwikkeling en borging.

 

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale voor subsidie in aanmerking komende kosten en minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 per aanvraag. Het subsidieplafond bedraagt € 1.250.000 per indieningstijdstip.

 

Voor spoor 2 gelden de volgende indieningstijdstippen:

 • voor activiteiten die starten in 2021: 19 januari 2021;
 • voor activiteiten die starten in 2022: 18 januari 2022;
 • voor activiteiten die starten in 2023: 17 januari 2023;
 • voor activiteiten die starten in 2024: 16 januari 2024.

Een aanvrager kan maximaal twee aanvragen in spoor 2 gehonoreerd krijgen.

Spoor 3: Meerjarentrajecten

Binnen spoor 3 richt de aanvrager zich in het bijzonder op bewezen, succesvolle concepten en het verdiepen en verbreden ervan, vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein. De activiteit richt zich voor langere termijn op de uitvoering van actieve cultuurparticipatie, is in haar vorm en aanpak een voorbeeld en inspiratiebron, biedt perspectief op continuïteit van de activiteiten en draagt zo duurzaam bij aan gelijke kansen voor cultuurmakers.

 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende kosten en minimaal € 50.000 en maximaal € 500.000 per aanvraag. Het subsidieplafond bedraagt € 3.280.000 per indieningstijdstip.

 

Voor spoor 3 gelden de volgende indieningstijdstippen:

 • voor activiteiten die starten in 2021: 19 januari 2021;
 • voor activiteiten die starten in 2022: 18 januari 2022;
 • voor activiteiten die starten in 2023: 17 januari 2023.

Een aanvrager kan maximaal twee aanvragen in spoor 3 gehonoreerd krijgen.