Nieuwe FCP-regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft de Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 (SCMFCP) gepubliceerd. Met deze regeling stimuleert het fonds cultuurparticipatie door mensen voor wie in de huidige samenleving cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is. Dit doet het fonds door het mede mogelijk maken van activiteiten, waarbij het cultureel en het sociaal domein en cultuurmakers samenwerken aan cultuur voor iedereen.

 

De regeling kent twee zogeheten sporen waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend: spoor 1 (try-out) en spoor 2 (ontwikkeltrajecten). Ook bestaat de mogelijkheid van de open oproep waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

Spoor 1 en spoor 2

Subsidie kan worden aangevraagd door een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde:

 • culturele instelling die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of professional in het sociaal domein;
 • instelling in het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een cultureel professional of een culturele instelling;
 • professional in het cultureel domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of professional in het sociaal domein; of
 • professional in het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een culturele instelling of een cultureel professional.

Spoor 1: try-out

Subsidie voor spoor 1 kan worden aangevraagd voor een onderzoek, experiment of proefsituatie waarbij concrete activiteiten met de doelgroep worden uitgevoerd. De aanvrager richt zich op een activiteit vanuit samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein.

 

De activiteit heeft als doel om drempels ten aanzien van cultuurparticipatie weg te nemen. Het project in spoor 1 heeft een looptijd van maximaal één jaar. De subsidie voor spoor 1 bedraagt maximaal 80% van de totale projectkosten en minimaal € 2500 en maximaal € 25.000 per aanvraag.

 

Spoor 2: ontwikkeltrajecten

Subsidie voor spoor 2 kan worden aangevraagd voor een ontwikkeltraject waarbij leren en verbeteren centraal staan. Dit traject omvat achtereenvolgens een aantal van de door de aanvrager omschreven fasen, zoals onderzoek, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie, doorontwikkeling en borging. De aanvrager richt zich op een activiteit vanuit samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein, die met de doelgroep wordt uitgevoerd.

 

De activiteit heeft als doel om drempels ten aanzien van cultuurparticipatie weg te nemen. Per aanvrager kunnen de activiteiten en opeenvolgende fasen van het ontwikkeltraject worden gespreid over maximaal twee opeenvolgende aanvragen. Het project in spoor 2 heeft een looptijd van maximaal twee jaar. De subsidie voor spoor 2 bedraagt maximaal 80% van de totale projectkosten en meer dan € 25.000 en maximaal € 125.000 per aanvraag.

 

Aanvraagrondes spoor 1 en 2

Spoor 1 en 2 (een aanvrager kan maximaal één aanvraag per indieningstermijn gehonoreerd krijgen):

 • 7 maart tot en met 30 maart 2022;
 • 7 juni tot en met 29 juni 2022;
 • 3 oktober tot en met 2 november 2022;
 • 6 maart tot en met 29 maart 2023;
 • 5 juni tot en met 28 juni 2023;
 • 2 oktober tot en met 1 november 2023;
 • 8 januari tot en met 31 januari 2024;
 • 1 april tot en met 24 april 2024.

Open oproep

Deze paragraaf stimuleert de verkenning, ontwikkeling en uitvoering van projectactiviteiten rond specifieke thema’s waarmee cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt voor en met mensen die hiertoe drempels ervaren. Subsidie op grond van deze paragraaf wordt verstrekt via de Open Oproep en kan worden aangevraagd voor het thema waarop de Open Oproep zich richt. Het thema van de Open Oproep valt binnen een van onderstaande categorieën of een combinatie daarvan:

 • actualiteit of maatschappelijke noodzaak;
 • specifieke doelgroepen;
 • kunstdisciplines en erfgoeddomeinen;
 • regio’s.

Bij de bekendmaking van de Open Oproep wordt vermeld voor welke activiteit of activiteiten een aanvraag kan worden ingediend. Het project heeft een maximale looptijd van twee jaar.

 

De subsidies voor projecten op grond van deze paragraaf zijn verdeeld in drie categorieën: maximaal tot € 25.000 (categorie 1), minimaal € 25.000 tot maximaal € 50.000 (categorie 2) en minimaal € 50.000 tot maximaal € 100.000 (categorie 3). Het fonds vermeldt bij publicatie van de Open Oproep binnen welke categorie deze valt.

 

Bij aanvragen voor subsidie op grond van deze paragraaf is de hoogte van het subsidiepercentage ten opzichte van de totale projectkosten: minimaal 50% tot maximaal 80% (voor aanvragers gevestigd in Europees Nederland) en minimaal 80% tot maximaal 100% (voor aanvragers gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk). Het fonds vermeldt het exacte subsidiepercentage bij publicatie van de Open Oproep.